Hoe gaan we om met Fraude?

Vertrouwen

De basis voor verzekeren is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat u bij de aanvraag van een verzekering alle vragen eerlijk beantwoordt en dat u bij een schade de juiste en volledige informatie verstrekt.

Fraude

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten misbruik maakt van dit vertrouwen. Zij plegen fraude. Hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe meer schadelast. Dit is van invloed op premiestijgingen. Dat willen we voorkomen en daarom kijken we bij schadeclaims en verzekeringsaanvragen of deze terecht en juist zijn.

Wat verstaan we onder fraude?

Onder fraude verstaan we het doelbewust benadelen van de verzekeraar ten voordele van de fraudeur of een derde persoon. Denk bijvoorbeeld aan het niet opgeven van informatie of niet eerlijk vertellen wat er gebeurd is. Ook een afgewezen schade opnieuw indienen met een ander verhaal valt onder fraude. Opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was, valt ook onder fraude.

Maatregelen bij fraude

De verzekeraar kan een aantal maatregelen nemen bij fraude:

  • De verzekering beëindigen
  • Aangifte doen bij de politie
  •  Melden van persoonsgegevens aan Stichting CIS.

Voorkomen van misstanden

Twijfelt u bij het invullen van een aanvraag- of schadeformulier? Neem dan gerust contact met ons op. Dit geldt ook wanneer u niet goed weet hoe te handelen bij een schademelding.

Informeren van de betrokkene

Constateert de verzekeraar fraude, dan krijgt de betrokken klant in principe bericht over de genomen maatregelen. Schademeldingen, eventueel in combinatie met fraude, worden door verzekeraars geregistreerd in het CIS-register (Stichting Centraal Informatie Systeem). Alle aangesloten verzekeraars kunnen dit register raadplegen. Wilt u inzage in uw registratie(s) of bezwaar maken tegen een registratie? Kijk dan op de website van Stichting CIS.

Ga naar de inhoud